Konkrétní ŠVP

Očekávané výstupy pro jednotlivé předměty PDF

Části ŠVP, které se mohou týkat školní zahrady. 

Konkrétní ŠVP

Výstupy byly přepracovány do požadované struktury. V naší původní stuktuře byly zapsány pouze očekávané výstupy a nebyly v ní zapsáno RVP. Současná úprava je přehlednější pro kontrolu RVP. Původní struktura byla více použitelná pro školní plánování. Naše škola aktivně používá ŠVP pro 1. - 5. ročník a připravujeme se na aktivní používání ŠVP pro 6. ročník ZV. Ostatní části ŠVP čekají na budoucí použití. Při zpracování ŠVP jsme volili metodu, při které nedáváme do souvislosti očekávané výstupy a učivo. To děláme záměrně, vzhledem k tomu, že na počátku každého školního roku pečlivě zpracováváme roční plány. Tato metoda umožňuje učitelům prostor k vlastní úpravě práce se ŠVP.

Během prázdniny 2016 budou dále upraveny dle nových úprav a změn v ŠVP, platných od 1. 9. 2016.

Prvověda

Zeměpis

Dějepis

Etická výchova - výchova ke zdraví a občanská výchova - 6. - 9. ročník

I. T.

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Tělesná výchova

Hudební výchova

Pracovní výchova

Výtvarná výchova

Věda

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí