Škola v zahradě - historické vinořské hradiště

Školní zahrada se nachází na okraji historické lokality vinořského hradiště. Surikaty (současná 6. třída)  s nadšením sledují i  práci Archeologického ústavu Akademie věd ČR. 

Škola v zahradě - historické vinořské hradiště

 Vinořské hradiště 

Přestože lokalita byla archeologům známá již od 19. století, byla jí po dlouhou dobu věnována jen okrajová pozornost. V 80. letech nechala pořídit detailní plán hradiště J. Richterová, jež zde též provedla orientační povrchové sběry. Od roku 2013 ji soustavně zkoumají studenti Ústavu pro archeologii FF UK pod vedením J. Hasila a I. Štefana, a to kombinací nedestruktivních metod (povrchové sběry, geofyzikální měření, detektorová prospekce) i archeologického odkryvu, díky čemuž se podařilo zrekonstruovat pozoruhodný sídelněhistorický vývoj této části pražské krajiny, který trval od mladší doby kamenné (neolitu) až do novověku.

Prologem těchto událostí bylo patrně nepříliš intenzivní osídlení pravěkými zemědělci v neolitu a eneolitu. Výraznou fázi osídlení naopak představuje období závěru starší doby železné, kdy zde možná vzniklo i první opevnění. Sporadické nálezy dokládají osídlení vinořského hradiště i v době laténské a římské. Nový vrchol v intenzitě využívání ostrohu, jež leží téměř v ideální polovici cesty z Prahy do Staré Boleslavi, nastal v době intenzivního zakládání hradišť v Čechách za vlády prvních generací historicky doložených Přemyslovců. V této době zde vzniklo mohutné dřevozemní opevnění a patrně též knížecí dvorec. Úvahy o centrální úloze místa pak ostatně podporují i výmluvné stopy odkazující na přítomnosti raně středověkého kostela. Ve vrcholném středověku vznikla uvnitř někdejšího hradiště osada s panským sídlem, podle kterého se roku 1396 psal její první doložený vlastník, Ješek z Hradištka. Ves a tvrz Hradištko pak po celé 15. a 16. století poměrně často střídaly své držitele, poslední zmínka o nich pochází z roku 1627.

Web školy

 

Školní blog

Kroužky